نگهداری آلبالو و گیلاس در سردخانه مواد غذایی

در تحت شرایط مناسب می توان آلبالو و گیلاس را برای مدت 3 هفته  نگهداری نمود، البته بعد از مدت نگهداری، میوه مزه و عطر و طعم خود را از دست داده، ظاهر آن تغییر می کند.

نگهداری گیلاس در سردخانه

درجه حرارت و رطوبت نسبی

درجه برودت مناسب برای نگهداری آلبالو و گیلاس 1- تا صفر درجه سانتی گراد می باشد. گیلاس را می توان در برودت های پایین تر برای مدت بیشتری نگهداری نمود ولی در عوض به مقدار زیادی از کیفیت و طعم آن کاسته خواهد شد. ولی آلبالو در 1- درجه سانتی گراد نیز کیفیت و مزه اش از دست نمی رود.

در صورتیکه آلبالو و گیلاس را بلافاصله بعد از برداشت و قبل از برداشت و قبل از قراردادن در سردخانه با آب خنک سرد نمایند مفید خواهد بود، بهتر است میوه را صبح زود جمع آوری نمود به هر حال برای نگهداری گیلاس چه کوتاه مدت و چه طولانی مدت باید باید در مدتی کمتر از 24 ساعت درجه حرارت آن پایین آورده شود و معادل درجه حرارت سردخانه باشد. این عمل را می توان در اتاق پیش سرد کردن سردخانه انجام داد. بهترین رطوبت نسبی 90 تا 95 درصد است.

 در صورت وجود کلیه شرایط مساعد اگر برای نگهداری گیلاس از جعبه های آستر دار پلی اتیلن که کاملا در برابر نفوذ هوا مقاوم است استفاده شود، امکان نگهداری آن یک هفته افزایش می یابد. مدت نگهداری بین یک تا 4 هفته می باشد .