SardchalStore SardchalStore

شبکه های هیبریدی چیلر

سیستم‌ها یا شبکه‌های هیبریدی، ترکیبی از چیلرهای تراکمی و جذبی برای تأمین سرمایش هستند. در شرایطی استفاده از چنین ترکیبی می‌تواند مفید و در راستای صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه‌های دوره بهره‌برداری باشد. در بسیاری مناطق اختلاف بار سرمایشی در خلال روز و شب بسیار متفاوت است. و دارای دامنه فراخی است. به عبارت دیگر دامن بارهای جزئی می‌تواند نسبت به بار کل بسیار کوچک باشد. در این صوت استفاده تنها از چیلرهای تراکمی به دلیل مصرف برق زیاد برای تأمین بار کل ممکن است چندان مقرون به صرفه نباشد. از طرفی استفاده از چیلرهای جذبی پرظرفیت نیز  به هنگام تأمین بارهای جزئی  به دلیل عدم کنترل دقیق بار  و همچنین ضریب کارایی کمتر چندان مناسب نیست.

چیدمان موازی چیلر جذبی و تراکمی

بنابراین ترکیبی از چیلر تراکمی برای تأمین بارهای جزئی و چیلر جذبی برای تأمین بار کل، انعطاف‌پذیری بیش‌تری به سیستم می‌دهد. به ویژه اینکه به طور معمول هزینه‌های مصرف برق درشب کمتر است. البته در طراحی سیستم‌های هیبریدی می‌باید به تعرفه‌های مصرف برق و گاز منطقه‌ای که قرار است پروژه در آنجا احداث شود توجه داشت و ارزیابی نسبتاً دقیقی از شرایط کار هریک از چیلرها با توجه به زمان وقوع بارهای جزئی و هزینه‌های برق یا گاز انجام داد. اگرنه ممکن است استفاده مرکب از چیلرها ضمن برهم زدن یکنواختی چندان اقتصادی هم نباشد.

چیلرهای جذبی لیتیمی آب را حداکثر بین 3.9 تا 5.9 درجه سانتی گراد خنک می‌کنند، در حالی که چیلرهای تراکمی قادرند دمای آب را تا 1.7 درجه سانتی‌گراد نیز کاهش دهند و حتی  در صورت استفاده  از مواد ضد یخ در آب مانند اتیلن گلیکول توانایی تولید یخ را نیز دارند. کاهش  دمای آب موجب  کاهش دبی  و در نتیجه کوچکتر شدن شبکه انتقال و توزیع می‌شود و تأثیرات این موضوع در تأسیسات بزرگ و حجیم بسیار چشمگیر و مهم است. زیرا با کاهش  حجم شبکه انتقال و توزیع، ضمن کاهش سطح و حجم فضاها و معابر اختصاصی شبکه، هزینه‌ها نیز به گونه قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته  و اتلاف ناشی از انتقال حرارت نیز کم می‌شود.

شبکه هیبریدی

بنابراین با استفاده از چیلرهای جذبی و تراکمی که نسبت به هم به صورت سری قرار گرفته‌اند می‌توان دمای آب را کاهش داد. چنانچه موضوع کاهش دمای خروجی مطرح نباشد، می‌توان دو گونه چیلر را به صورت موازی در شبکه قرار داد. در این چیدمان هر چیلر استقلال داشته و توسط پمپ جداگانه‌ای تغذیه می‌شوند.

در چیدمان سری معمولاً چیلر جذبی به عنوان چیلر پیشرو تعیین شده و بار اصلی توسط آن جبران می‌شود؛ اما ر چیدمان موازی می‌توان با توجه به نیاز، هریک از چیلرها را به عنوان پیشرو تعیین کرد. اگرچه در این نوع چیدمان نیز اغلب چیلرهای جذبی به عنوان پیشرو تعیین می‌شوند.