چیدمان تجهیزات تبرید اتاق سرد سردخانه

تجهیزات برودتی اتاق سرد قلب یک سردخانه کوچک و محل کار اصلی اپراتورها است. بنابراین، چیدمان تجهیزات تبرید اتاق سرد، یعنی مکان، ارتفاع، جهت‌گیری، فاصله بین ماشین‌آلات و تجهیزات و فاصله بین ماشین آلات و ساختمان باید جدی گرفته شود.

طرح چیدمان تجهیزات برودتی اتاق سرد از اولویت بسیاری برخوردار است. ابتدا تجهیزات اصلی مثل کمپرسور تبرید، سپس تجهیزات کمکی قرار خواهند گرفت. ملزومات چیدمان ماشینآلات و تجهیزات مختلف به شرح زیر است:

چیدمان کمپرسور برودتی

1) فشار کمپرسور تبرید و سایر ابزارهای عملیاتی باید رو به کانال اصلی عملیات باشد.
2) دریچه‌های ورودی و خروجی کمپرسور تبرید باید در کانال اصلی عملیات یا نزدیک آن قرار بگیرند.
3) ارتفاع پایه کمپرسور تبرید برای نگهداری مناسب باشد.
4) ارتفاع دریچه‌های ورودی و خروجی کمپرسور تبرید باید بین 1.2 تا 1.5 متر باشد.

چیدمان تجهیزات تبرید

چیدمان ایستگاه کنترل عمومی

1) ایستگاه کنترل اصلی، مرکز توزیع و تنظیم مایعات مبرد است که بعنوان مرز تجهیزات فشار بالا و فشار کم سیستم تبرید در نظر گرفته می‌شود. این بخش تنظیم و توزیع مایع مبرد فشار قوی را برای هر وسیله برودتی تأمین می‌کند، بنابراین موقعیت آن باید نسبتاً نزدیک به تجهیزات برودتی کم فشار باشد.
2) عملکرد ایستگاه کنترل اصلی نسبتاً تکرارشونده است. با توجه به شرایط برودتی سیستمهای مختلف و اتاق‌های سردخانه در گذشته، لازم است به طور مداوم دریچه تنظیم کننده باز و بسته شود تا توزیع مایع مبرد کنترل شود. بنابراین، ایستگاه کنترل اصلی باید در مکانی مناسب برای فعالیت اپراتور قرار گیرد و ارتفاع ایستگاه کنترل نیز برای فعالیت اپراتور مناسب باشد.

چیدمان اینترکولر

1) اینتركولر تا آنجا كه ممكن است بین چندین كمپرسور برودتی مشترک شود تا عملیات را تسهیل كند.
2) موقعیت اینترکولر باید نزدیک به کمپرسور فشار بالا و فشار پایین دو مرحله‌ای باشد.
3) اینترکولر باید به یک زنگ هشدار با حساسیت بسیار بالا با جعبه کنترل‌کننده اتوماتیک مجهز شود. سطح نرمال را می‌توان با توجه به ارتفاع تراز مشخص شده توسط سازنده کنترل کرد، و ارتفاع زنگ هشدار باید در 3.2 از ارتفاع بشکه کنترل شود.

 

 clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...