SardchalStore SardchalStore

طراحی سردخانه‌های عمومی و توزیع کننده

سردخانه‌های عمومی یا توزیع کننده و یا تقسیم کننده، به سردخانه‌هایی اطلاق می‌شود که برای تأمین نیاز‌های مواد مختلف غذایی منطقه ساخته می‌شوند. ظرفیت این نوع سردخانه‌ها نسبت به سالن‌های نگهداری مواد سرد و ماده منجمد محاسبه می‌شود. تعداد سالن‌ها در یک سردخانه، به  رژیم کار و نگهداری و نوع مواد بستگی دارد. حداقل تعداد اتاق‌ها در جدول (2-1) نشان داده شده است. حداقل ابعاد یک اتاق 2.2×1.9×2.4 متر و حداقل عرض درها 1.4 متر است. در جدول (2-2) ظرفیت سردخانه‌ها نسبت به جمعیت شهر و محل و در جدول (3-2) درصد ظرفیت سالن‌های مواد سرد و منجمد در سردخانه‌های عمومی داده شده است.

سردخانه

باید توجه داشت که قدرت دستگاه‌های انجماد در این نوع سردخانه‌ها زیاد نیست و در سردخانه‌های عمومی ظرفیت اتاق انجماد بر اساس 1% ظرفیت سالن‌های نگهداری مواد منجمد در نظر گرفته می‌شود. در سردخانه‌های عمومی، باید اتاقی برای نگهداری گوشت سرد(تازه) معمولاً روی ریل (نقاله) در نظر گرفت که ظرفیت آن معادل مصرف سه روز منطقه یا شهر بر مبنای 140 گرم برای هر نفر در روز باشد. (معمولاً گوشت سرد یا تازه به صورت آویزانی نگهداری می‌شود).

جدول

 

جدول

جدول

 

منبع: کتاب طراحی-سردخانه‌ها سیستم‌های تبریدی . دکتر نائینیان