نصب وب اپلیکیشن

انبارهای اتمسفر کنترل شده


انبارهای اتمسفر کنترل شده
1400/03/19 - 20:01

انبارهای اتمسفر کنترل شده از انبارهایی هستند که با کنترل و تنظيم گازهای موجود در هوای آن میتوان ميزان قابليت نگهداری مواد غذايی را افزايش داد.

در حال حاضر استفاده ازاين نوع انباربرای نگهداری موادغذايی به ويژه سبزی ها وميوه ها در بيشتر کشورها رايج است، دراثر متابوليسم وتنفس بعضی ازموادغذايی در طول مدت نگهداری در انبار مقدار اکسيژن هوا کاهش يافته و مقدار گازکربنيک و گازهای ديگر افزايش می يابد، با توجه به اينکه در اين انبارهاعمل تهويه انجام نمی گيرد، اين تغييرات سبب خرابی و کوتاهی عمر نگهداری موادغذايی می شود.

انبار با اتمسفر کنترل شده

بنابراين برای جلوگيری از اين وضعيت گازهای هوای انبار را به طور دلخواه و به نفع محصول تغيير می دهند و در پاره ای از موارد حتی هوای آن را خارج کرده و به جای آن هوای تازه و با ترکيب موردنظر وارد فضای انبار می نمايند و از اين راه گازها را کنترل می کنند.

کنترل گازهای انبار

در صورت لزوم برای جلوگيری از ورود گازهای خارجی به داخل انبار درهای انبار را طوری تعبيه می نمايند که غير قابل نفوذ گازها باشند، برای اين منظور درهای انبار را از ورقه های فلزی و يا مواد ساختمانی ديگری که درزهای آن قيراندود شده باشد می سازند که در اثر انقباض و انبساط دارای حالت الاستيک بوده وغيرقابل نفوذ باقی می ماند.

البته در مورد انبارهای کوچک میتوان سلوفان و پلی اتيلن نيز استفاده نمود، برای جلوگيری ازتنفس موادغذايی دراين انبارها مقدارگازدی اکسيدکربن کهگاهی به ١٠  درصد نيز می رسد به هوای انبار اضافه کرده و با اين عمل عمر نگهداری را طولانی می کنند برای نمونه نگهداری گوشت منجمد در سردخانه هايی که هوای آن١٠ درصد گاز دی اکسيدکربن دارد عمر نگهداری آن را دو برابر می نمايد، گاز کربنيک با بعضی از سبزيجات و ميوه جات سازگار نيست و بايد آن را از اتمسفر انبارهای اتمسفر کنترل شده در هنگامی که اين گونه مواد در آنها نگهداری می شود خارج کرد.  در اين موارد هوای انبار را از بستری از مواد شيميايی عبور می دهند تا گاز دی اکسيد کربن اتمسفر انبار کاهش يابد. اين عمل را با عبوردادن هوای انبار از روی کيسه های محتوی هيدروکسيد کلسيم و يا منواتانول آمين و يا تری اتانول آمين نيز انجام می دهند.

در اثر تنفس برخی از غذاها مقداری گاز اتيلن به وجود می آيد که سبب زود رسيدن ميوه در انبار شده و قابليت نگهداری آن را کاهش می دهد. لذا برای خنثی کردن اين گاز هوای انبار را توسط پمپ تخليه داخل ظرفی می کنند که دارای دو روزنه ورودی و خروجی می باشد و داخل آن را مقداری ذغال فعال همراه با برومين ريخته شده است، جريان هوا با فشار از روزنه ورودی داخل ظرف شده و از روزنه خروجی خارج می گردد با اين تفاوت که ديگر اين هوا گاز اتيلن ندارد زيرا که ذغال فعال آن را به خوبی جذب می کند.

پس از مدت کوتاهی ذغال فعال در اثر رطوبت قدرت خود را از دست داده و ديگر نمی تواند به خوبی گازاتيلن را جذب نمايد به همين منظور بايد آن را به موقع عوض کرد.

برای جلوگيری ازايجاد لکه های رنگی روی ميوه در طول مدت نگهداری درانبار از دی فنيل آمين استفاده می گردد.

لازم به يادآوری است که ميوه ها و سبزی ها را پس ازبرداشت هر چه سريعتر داخل انبارگذاشته شود زمان قابليت نگهداری و کيفيت آن مطلوب تر خواهد بود.

بررسی های انجام شده درمورد نگهداری موادغذايی نشانگراين واقعيت است که سرد کردن سريع ميوه وسبزی پس ازبرداشت سبب کمک به حفظ کيفيت محصول می شود، زيرا اين عمل موجب کاسته شدن واکنش های متابوليکی شده وسبب بالابردن کيفيت و زمان قابليت نگهداری محصول می شود.