نصب وب اپلیکیشن

انبارهای فنی


انبارهای فنی
1400/03/19 - 18:00

در مناطق معتدل با شروع فصل پاييز و مناسب شدن دمای هوا در شب و کنترل تهويه در يک ساختمان غير قابل نفوذ، میتوان شرايط مناسبی را برای نگهداری مواد مانند سيب زمينی و پياز و ... که در زمان يکسان برداشت می شوند فراهم کرد. اين نوع انباربا دستگاه کنترل خودکار تهويه می شوند .شيوه کارآن است که وقتی هوای بيرون سردترازهوای انباراست آن را به داخل می فرستند و زمانی که هوای بيرون گرمتر است هوای داخل انباررا به گردش درمی آورند. به علاوه اين دستگاه طوری تنظيم شده است که ازکاهش بيش از حد دما در داخل انبار جلوگيری می کند دراين سيستم ممکن است هوا از طريق سطوح جانبی انبار پس ازعبور از ميان بسته های محصول، گردش کند.

انبارهای فنی با وسايل پيشرفته

يکی ديگرازروش های نگهداری موادغذايی به ويژه بذرها و همچنين مواد پودری، استفاده از انبارهای ويژه ای به نام «انبارهای مکانيزه» است که يک منظوره اند و بيشتر برای ذخيره سازی غلات مورد استفاده قرار می گيرند.

انبارهای نيمه مکانيزه

در انبارهای نيمه مکانيزه، تخليه ی غله به وسيله ی لودر، جک های ويژه و يا دستگاه های مشابه ديگر صورت می گيرد. به عبارت ديگر، در چنين انبارهايی تخليه براساس نيروی ثقل انجام نمی گيرد.  در حالی که تخليه در انبارهای تمام مکانيزه با توجه به شيب ويژه کف انبار و به کارگيری فشار باد از طريق نقاله های ويژهای که درعرض انبار، محموله را انتقال می دهند صورت می پذيرد.

انبارهای مکانيزه

در انبارهای مکانيزه پس ازاين که غله وارد حفره ی تخليه شد، با دستگاه های ويژه به نام بالابر به طرف بالا منتقل می شود و سپس وارد قسمت تقسيم کننده می گردد. اين قسمت، غله را در امتداد طول توزيع می کند، تقسيم کننده به گونه ای دربالا مستقرگرديده است که با وجود نوسانات و حرکات کاسه های حمل کننده، عمليات تخليه وتوزيع وپرکردن انباربه سهولت وبدون دخالت دست انجام می گيرد.

انبار مکانیزه

درقسمت زيرين ياکف انبارو در جهت طولی آن، حفره ی تخليه ياکانال تخليه قرارگرفته است، تخليه ساير قسمت های باقيمانده ی غله از طريق شيار حمل کننده و نيز کف کاذب صورت می گيرد.  به عبارت ديگر، در داخل تونل يا کانال ها، نقاله هايی قرار دارند که می توانند گندم های کف انبار را تخليه کنند و به قسمت بالابرها هدايت نمايند و سپس، آن را از طريق نقاله و يا لوله های مخصوص به بونکرهای صادرات و به داخل واگن قطار و يا کاميون انتقال دهند.

گفتنی است که از طريق شيارهای حمل کننده ی مخصوص نيز میتوان مبادرت به هوادهی غله نمود. گنجايش و ظرفيت ذخيره سازی گندم درانبارهای مکانيزه از ١٠ تا ٣٠٠ هزارتن متغيراست.