نصب وب اپلیکیشن

انبارهای ساده (سنتی)


انبارهای ساده (سنتی)
1400/03/18 - 20:25

 انبارهای ساده از نظر تقسيم بندی جزو انبارهای معمولی روستايی محسوب می شوند، يا به عبارت ديگر بدون استفاده از وسايل سردکننده و وسايل اضافی میتوان برخی از مواد مانند سيب زمينی، پياز و ... را برای يک دوره ميان مدت (کمتر از ٤ ماه) نگهداری نمود.

  • از ويژگی های آنها، آسانی روش و اقتصادی بودن آنها است.

انواع انبار های ساده عبارتنداز:

 الف) انبارهای خانگی با استفاده از زيرزمين های مسکونی
ب) انبارهای زيرزمينی
 پ) انبارهای حفره ای يا مخروطی
 ت) سيلوهای زمينی
 ج) کندوهای سنتی

انبارهای زيرزمينی:

ساختمان اين انبارها با بلوک سيمانی و يا سنگچين صورت می گيرد. اين ساختمان بايستی مقاومت کافی برای تحمل پوشش خاک به ضخامت ٩٠ــ٦٠ سانتی متر را که برای حفاظت در مقابل يخ زدگی در نظرگرفته می شود داشته باشد، ضخامت خاک بستگی به شرايط اقليمی منطقه دارد، برای عايقکاری میتوان از قشری از کاه و کلش و امثال آن نيز استفاده کرد.

انبارهای حفره ای:

اين انبارها را بر روی زمين يا به عمق ٥/٢ ــ٢ متر در داخل زمين می سازند. زمينی که برای اين منظور انتخاب می شود بايستی زهکشی شده و آب اضافی در آن باقی نماند ابتدا مقداری کاه و کلش و يا مشابه آنها را بر روی زمين پخش می کنند و سپس سيب زمينی را به صورت توده مخروطی بر روی آن می ريزند، سپس مقداری کاه و کلش بر روی آن ريخته و سطح را با قشری از خاک به ضخامت ٨ تا ١٠ سانتی متر که کوبيده شده و ذرات آن به هم چسبيده است می پوشانند. با فرا رسيدن فصل سرما مقدارقشر خاک را افزايش داده و دراطراف توده مخروطی شکل جوی برای جريان آب و خارج کردن آن احداث می کنند. برای تهويه سيب زمينی در رأس مخروط يک روزنه ايجاد کرده و آن را با تخته سنگ می پوشانند.

انبار سنتی

سيلوهای زمينی:

يکی ديگر از روش های انبارسازی غلات در جهان، به ويژه در مراکزی که توليد در سطح وسيعی انجام می گيرد نگهداری آن درفضای بازاست که برای ذخيره سازی موقت به کار می رود. در اين روش، ابتدا زمينی به طول ٢١٠ متر و عرض ٢٧ متر انتخاب می کنند و پس از زيرسازی و شيب لازم را در نظر می گيرند و سپس روی آن آسفالت می ريزند و برای محصور نمودن دو طرف زمين، از بلوک های سيمانی به طول ٣ متر، ارتفاع ٩٠ــ٨٥ سانتی متر، ضخامت قسمت زيرين ١٥ و بالايی ١٠ سانتی متر مجهز به ميله گرد می باشد. در برخی از بلوک های سيمانی، منافذی برای استقرار و ثابت نمودن چادرهای پلی اتيلن تعبيه می گردد. برای تخليه گندم، ابتدا کاميون در مکان تعيين شده قرار می گيرد و محموله وارد مخزن می شود و به وسيله ی تسمه های حمل کننده که به موتور ويژه متصل اند روی زمين تا ارتفاع حدود ٧ متر انباشته می شود، پس ازاين که گندم تخليه گرديد، روی آن با چادرمخصوص که از جنس پلی اتيلن است، پوشش داده می شود. به منظور جلوگيری از آلودگی، میتوان بار را با قرص فسفيد آلومينيوم حشره زدايی کرد. برای بارگيری گندم از روی زمين و انتقال بار به داخل کاميون، از ماشين ويژه ای که مجهز به مارپيچ يا انتقال دهنده ی حلزونی ست استفاده می گردد.

با استفاده از سيلوهای زمينی، هزينه ی ساخت سيلوهای هوايی به مقدار زيادی کاهش می يابد، البته اين روش بيشتر در مواقعی استفاده می شود که مدت نگهداری کوتاه باشد.

کندوهای سنتی:

اين کندوها که در اغلب نقاط ايران از گذشته های دور برای نگهداری غلات و آرد مورد استفاده قرار می گيرد عبارتست از استوانه هايی با قطرهای مختلف که از گل رس و مخلوط با موی بز ساخته می شوند.

بدين ترتيب که با خمير گل رس که در آن موی بز ريخته اند حلقه هايی به نام گول می گذارند تا خشک شود.

چند گول آخر که برای انتهای بالايی کندو در نظر گرفته می شود به تدريج از قطرشان می کاهند تا اين که دهانه بالايی کندو که درب ورودی آن را تشکيل می دهد قطر مورد نظر را پيدا کند تا راحت تر بتوان آن را مسدود نمود.

گول ها را پس از خشک شدن درمحل مناسب ومسطحی که با خميرگل رس مخلوط با موی بز به وسعت لازم اندود و آماده شده است به ترتيب روی هم قرارمی دهند وسطوح داخل و خارج کندوی حاصل را با همان خمير به ضخامت تقريبی ٢ سانتی متر اندود مین مايند و برای اينکه سطوح صاف و يکنواختی به دست آيد، با يک بطری شيشه ای و يا يک سنگ استوانه ای صيقل شده آن را دسته می زنند (جسم موردنظر را بر روی سطوح حرکات چرخشی میدهند). سپس درانتهای کندوی ساخته شده سوراخی با قطر ١٥ــ١٢ سانتی متر تعبيه می نمايند که برای برداشتن ماده ذخيره شده در کندو هنگام احتياج از آن استفاده می کنند.

اين سوراخ به وسيله درپوشی که به صورت توپی و از جنس پارچه تهيه شده مسدود می گردد.  برای درب ورودی کندو که در بالای آن قرار دارد از چوب يا ماده ديگری درپوش دايره ای شکل و هم قطر دهانه ساخته و بر روی آن قرار می دهند و پس از انباشتن کندو از غله برای نگهداری پس ازاين که درب را برروی دهانه قرار داده و آن را مسدود کردند اطراف آن را برای بستن کامل گل می گيرند.