ورنا الکترونیک

طراحی مدارات الکترونیک و برنامه نویسی امبدد سیستم / مهندسی معکوس بردهای الکترونیک و استخراج فایل BOM , SCH , PCB


اطلاعات تماس و نشانی ‌ها
کسب و کارهای مرتبط با ورنا الکترونیک